به حد نصاب نرسیدن دوره های طراحی وب پیشرفته و مبانی

به علت حد نصاب نرسیدن دوره های طراحی وب پیشرفته و مبانی کامپیوتر، این دوره ها برای شهریور ماه تشکیل نمی شود.

نظرات